Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. 06. 18.

Tartalom

 1. Adatkezelő adatai
 2. A tájékoztató célja
 3. Az adatkezelés általános célja
 4. Kezelt adatok
 5. Az adatok biztonsága
 6. Az adatok továbbítása, átadása
 7. További információk
 8. Az érintettek jogai

 

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: SWICON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 (1) 883-9860

Email:  adatvedelem@swicongroup.com

Honlap: http://swicongroup.hu

Cégjegyzék szám: 01-10-046053

Az adatvédelemi tevékenységeket összefogó munkatárs (adatvédelmi munkatárs): Kristók Edit

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek (jelen esetben az álláskeresők) számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Társaságunk munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik. A személyes adatok kezelésére e tevékenységek keretében kerül sor, kifejezetten azért, hogy a hozzánk fordulók álláskeresését, az állások kiközvetítését segítsük.

Feladatunk, hogy a munkáltatók által megjelölt álláshelyekre és pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és ezzel teljesítsük a velünk szerződéses jogviszonyban álló munkáltató partnereink elvárását.

Az állásokra jelentkezők személyes adataiból adatbankot képezünk, a jelentkezők jövőbeli foglalkoztatása, és az újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adataikat – az érintettek hozzájárulása alapján – kezeljük.

A személyes és különleges adatok gyűjtését, tárolását, a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítását, valamint bármely egyéb adatkezelési tevékenységet úgy végzünk el, hogy ahhoz illetéktelen személy/személyek ne férjenek hozzá.

Az adatkezelési tevékenységünk vitelében különös tekintettel vagyunk a GDPR-ről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szellemére és rendelkezéseinek betartására.

3. Az adatkezelés általános célja

Adatkezelő munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik. A jelentkezők személyes adatainak kezelésére ezen tevékenységek keretében, álláskeresés elősegítése céljából –  ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is – kerül sor.

A jelentkezők jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében Adatkezelő a megadott személyes adatokat adatbázisában kezeli.

Az adatkezelés célja továbbá elektronikus hírlevél küldése is. A weboldalon történő regisztráció az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben a jelentkező nem tart igényt a továbbiakban a hírlevél küldésére, úgy Adatkezelő weboldalán bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ennek érdekében mindössze be kell írnia az e-mail címét a “hírlevél lemondása” rovatba, és ezt követően nem kap több hírlevelet.

4. Kezelt adatok

4.1 Munkaerő kiválasztás, toborzás

Érintettek: A Swicon Group-nál állás betöltésére közvetlenül pályázó személyek, valamint azok a személyek, akiket a LikedIn-en, Profession.hu-n vagy egyéb nyíltan elérhető adatbázisba feltöltött adataik alapján a Swicon munkatársai megkeresnek egy adott pozícióra.

Adatkezelés célja: Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztása, valamint kompetens személyek nyilvántartása későbbi toborzáshoz.

Tevékenység Adatfajta Jogalap Cél Őrzési idő
Munkaerő keresés Önéletrajzban megadott adatok (név, születési hely és idő, lakcím, végzettségek, iskolák, előző munkahelyek, telefonszám, e-mail-cím, családi állapot, gyerekek, egyéb megadott adatok, fénykép) Hozzájárulás Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztása Hozzájárulás visszavonásáig/ 3 évig
Interjúzás Név, interjún elhangzott személyes adatok Hozzájárulás Követelményeknek megfelelő munkaerő kiválasztásához interjúk lbonyolítása Hozzájárulás visszavonásáig/ 3 évig
Ajánlatadás név Hozzájárulás Ajánlattétel Hozzájárulás visszavonásáig/ 3 évig
ajánlati összeg

Az adatkezelés folyamata:

A munkaerő kiválasztás, toborzás során vagy saját magunk részére, vagy megbízóink számára keresünk munkaerőt. A megbízók által meghirdetett pozíciók lehetnek megbízó általi foglalkoztatásban teljesítettek, vagy olyanok, amelyeket kiszervezett tevékenységként a Swicon által foglalkoztatott munkatársak látják el.

A munkaerő kiválasztás során konkrét meghirdetett pozícióra keresünk jelentkezőtA hirdetésre történő jelentkezés során a jelentkező megismeri jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az önéletrajzának és személyes adatainak továbbításával hozzájárul az adatai kezeléséhez. Kérjük, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá, ne továbbítson számunkra adatokat!

A hirdetésre jelentkező személyek által beküldött, valamint az adatbázisunkban szereplő önéletrajzok adatai alapján kiválasztjuk a követelményeknek leginkább megfelelő személyeket, akikkel személyes vagy telefonos interjút folytatunk, tájékoztatjuk a pozíciót kiíró partnerről, majd, ha előzetes kiválasztásra kerül, továbbítjuk adatait a pozíciót kiíró partnerünknek. Az interjún lehetőség van a hozzájárulás visszavonására.

Amennyiben a pozícióra más forrásban szereplő adatok (pl. LinkedIn, Profession.hu) alapján találunk megfelelő személyt, telefonon vagy e-mail-ben felvesszük vele a kapcsolatot, tájékoztatjuk az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, és csak hozzájárulása alapján vesszük fel adatbázisunkba.

Amennyiben a megbízó partnerünk saját foglalkoztatású munkatársak keres, a kiválasztás további folyamatát a pozíciót kiíró partner végzi. Amennyiben a Swicon fogja foglalkoztatni a kiválasztott munkatársat, a kiválasztás folyamatát közösen végezzük a megbízóval.

A jelentkezők személyes adatait a hozzájárulás megadásától számított maximum 3 évig kezeljük, de a hozzájárulás a kapcsolattartások során megújítható.

Amennyiben a jelentkező kiválasztásra és a Swicon által felvételre kerül, az adatait a továbbiakban munkatársi adatként kezeljük tovább, melyre külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

4.2 Adatbázis építés

Érintettek: A Swicon Group-nál állás betöltésére közvetlenül pályázó személyek, valamint azok a személyek, akiket a LikedIn-en, Profession.hu-n vagy egyéb nyíltan elérhető adatbázisba feltöltött adataik alapján a Swicon munkatársai megkerestek.

Adatkezelés célja: A későbbiekben kiírt munkakörökhöz a követelményeknek megfelelő munkaerő keresése.

Tevékenység Adatfajta Jogalap Cél Őrzési idő
Toborzáshoz adatbázis építés Önéletrajzban megadott adatok (név, születési hely és idő, lakcím, végzettségek, iskolák, előző munkahelyek, telefonszám, e-mail-cím, családi állapot, gyerekek, egyéb megadott adatok, fénykép) Hozzájárulás Kompetens személyek nyilvántartása későbbi toborzáshoz Hozzájárulás visszavonásáig/ 3 évig

Az adatkezelés folyamata:

Amennyiben az érintett hozzájárult, önéletrajzát adatbázisba rögzítjük annak érdekében, hogy a későbbiekben kiírt pozícióknál figyelembe vegyük a keresés során. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, vagy maximum 3 évig őrizzük rendszerünkben. A hozzájárulás megújítható. Az adatok csak konkrét pozícióra történő kiválasztáskor kerülhetnek továbbításra a pozíciót kiíró partner számára (lásd 4.1. pontot)

4.3 A telephelyre való belépés regisztrálása

Érintettek: A Swicon Group által munkavállalási interjúra hívott jelentkezők

Adatkezelés célja: Belépés regisztrálása.

Tevékenység Adatfajta Jogalap Cél Őrzési idő
Beléptetés név Swicon jogos érdeke Belépés regisztrálása A belépést követő 30 nap
aláírás
Rendszám lista név Swicon jogos érdeke belépés megkönnyítése, gyorsítása A belépésre jogosultság fennállását követő 30 nap
rendszám
gépjármű típusa

Az adatkezelés folyamata:

Biztonsági okokból, a belépés engedélyezése céljából a belépő személyek regisztrálásra kerülnek a recepción. A területre személygépkocsival történő behajtáshoz előzetes regisztráció szükséges. Az adatok megadása kötelező. Amennyiben az érintett igényli, az interjú lefolytatható telefonon is, ez esetben nem kell a telephelyre belépnie. A Swicon jogos érdekét igazoló érdekmérlegelés a recepción megtekinthető.

A regisztrációs adatokat a belépést követő 30 napig őrizzük. Az adatokat nem adjuk át.

5. Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
 • nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
 • az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6. Az adatok továbbítása, átadása

Az Adatkezelő tevékenysége kifejezetten arra irányul, hogy a jelentkezők személyes adatait (illetve az ezeket tartalmazó önéletrajzot és kapcsolódó dokumentumokat) átadja, illetve továbbítsa más adatkezelők (elsősorban a potenciális foglalkoztatók) részére.

A külföldre történő adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat az Adatkezelő továbbítja, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél. Ilyen harmadik országba történő adattovábbítást az Adatkezelő kizárólag az érintett előzetes tájékoztatása után, és csak abban az esetben végez, ha az ottani adatkezelő/adatfeldolgozó garantálja, hogy az adatok védelme érdekében érvényesíthető jogok és jogorvoslati lehetőségek állnak fenn.

Az adatokhoz hozzáfér a Swicon group cégcsoport minden munkatársa, akinek munkája ellátásához szükséges (alapvetően a munkaerő kiválasztásban, kiközvetítésben, valamint a rendszer üzemeltetésébe részvevő munkatársak).

Az adatokhoz elvileg hozzáférhetnek azok a szolgáltatók, akik az érintett rendszereink üzemeltetésében, valamint a telekommunikációs vonalak biztosításában részveszenek.

7. További információk

Személyes adatnak minősül a jelentkezővel kapcsolatban levonható következtetés, tehát elsősorban az, hogy munkát keres, továbbá az is, hogy milyen típusú állást szeretne. Adatkezelő ezen információkat nem juttatja el más munkaközvetítőknek.

Vannak olyan adatok, amelyet a jelentkezőnek meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások jellege miatt a hozzájárulás önkéntességét nem befolyásolja az, hogy bizonyos adatok megadása a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért. Abban az esetben, ha a jelentkező bármely okból különleges adatnak minősülő információt közöl az Adatkezelővel, köteles külön írásba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a különleges adat kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a jelentkező ilyen adatokat hoz Adatkezelő tudomására, és nem tesz kifejezett, írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot, úgy a megadott különleges adatokat Adatkezelő késedelem nélkül törli.

8. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (jelen adatkezelési tájékoztatóval).
 • Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
 • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
 • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
 • Az adatkezelés korlátozását kérni
 • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
 • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Mellékletek

SwiconJobs